DOWNLOAD FONTS
If you cannot view the pages with malayalam text correctly, please click here to download the font. Please follow the instructions HERE to install the fonts in your computer.
 
SPOKEN MALAYALAM - 1
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5
Malayalam Alphabets & Easy Words
Lesson 6
Lesson 7
Lesson 8
Lesson 9
Lesson 10
Lesson 11
Lesson 12
Lesson 13
Lesson 14
Lesson 15
Lesson 16
Lesson 17
Lesson 18
SPOKEN MALAYALAM - 2
Lesson 19
Lesson 20
Lesson 21
Lesson 22
NUMBERS
Lesson 23
Simple Sentences with Two Words
Lesson 24
Lesson 25
Lesson 26
Simple Sentences with Three Words
Lesson 27
-Glossary
 
A POEM
An Article
A Story by VKN
Glossary - Part 1
Conclusion - Part 1
 

Click on the to play the corresponding audio

AN ARTICLE BY KUNJUNNI 

A cute little article on the word “drop” (CSpI), which has several meanings depending on the context.  The author Late Mr. Kunjunni is the most famous writer of children’s literature in Malayalam.

CSpI

Rm³ he¸mSv N´¸SnbnÂ\n¶v Kpêhmbqcntebv¡v _ÊpIbdnbXpw ag XpS§nbXpw Hêan¨mbnêì. agsbì ]dªm t]mc, I\¯ ag, Cê«S¨ ag. _Ênsâ j«sdÃmw Xmgv¯n.  _Ên \nd¨nê«mbn. I­IvSÀ¡v Sn¡äp sImSp¡m³ hnjaambn. AbmÄ ss{UhtdmSp ]dªp: B ssesäm¶nSv.

sseänSpItbm. AsX, sseänSpI Fì ]dbp¶Xv km[mcWamWtÃm. hnf¡nSpI Fì Bêw Hcn¡epw ]dbmdpanÃ. shfn¨anSpI Fì ]dbp¶Xpw A{X km[mcWaÃ.

sseänSpIt]mse¯s¶ km[mcWamWv kzn¨nSpI F¶ {]tbmKhpw. sseänSense CSenëw kzn¨nSense CSenëw Htc AÀ°aÃ.  tX§bnSpI, CebnSpI F¶nhbnse CSepIÄçw teiw teiw hyXymkap­v. XebnSpI, I¿nSpI F¶nhbv¡v tX§bnSense CSepambn Hê _ÔhpanÃ.

aÃnSpI, Nm¡nSpI, apXpInSpI, hcbnSpI, Im¸nç shÅanSpI, D¸nSpI, D¸nenSpI, NmbanSpI, F®bnSpI, tkm¸nSpI, ædnbnSpI, XdbnSpI, XdnbnSpI, AXncnSpI, FXncnSpI, ]m«në S|WnSpI, I®nSpI, t\m«anSpI, CSt¦menSpI, sImfp¯nSpI, amebnSpI, tIm¸nSpI, ]qhnSpI, hn¯nSpI, ISbnSpI, sImSnbnSpI,  hebnSpI, hfbnSpI, IÃnSpI, a®nSpI, hmbn a®nSpI, B dq«n _ÊnSpI, Ìm³dn _Êp \nÀ¯nbnSpI, ]n¶nSpI þ C§ns\bn§s\ CSpI F¶ hmçÅ {]tbmK§fpw ssienIfpw Nn´n¨p sIm­ncnçt¼mÄ _Êv KpêhmbqÀ ]Snªmsd \Sbnse¯nbXn\m Rm³ Cd§n. 

Xncn¨p ho«n sN¶ DSs\ CsXgpXnhbv¡Wsaì IêXn. ]t£, adhn ImcWw AXp­mbnÃ. Cu kw`hw Ignªv BgvN c­p Ignªp. C¶mWnsXgpXnbXv

At¶mÀ¯Xp apgph³ Ct¶mÀ½h¶n«nÃ. hn«pt]mbhbn NnesX¦nepw, Rmt\mÀ¡m¯hbnepw, F\n¡dnbm¯hbnepw ]eXpw hmb\¡mÀ¡dnbpsaì XoÀ¨. Ah DS³ Xs¶ Hê ISemskSps¯gpXpI. CXnepÅXpw tNÀçI. F¶n«v AImcmZn{Ia¯neSp¡nsbgpXpI.

CXn ssienIfpw {]tbmK§fpw CSIeÀ¶mWv InSç¶Xv. AXn\mehc­pw thsd thsdbmçI. F¶n«v Hmtcm¶nepapÅ CSpI F¶ hm¡nsâ AÀ°hyXymkw ]cntim[nçI. \n§Ä¡ÛpXw tXmìw. CSpI F¶ hm¡n\v C{Xb[nIw AÀ°tam?
.
  Design By Webtechnix. Site Optimized for use with IE 7+, FF 3.6+, Chrome at minimum 800 x 600 resolution
  We have tried our best to make the site error free. However, if you notice any error please report it to webmaster@pravasimalayalam.com