DOWNLOAD FONTS
If you cannot view the pages with malayalam text correctly, please click here to download the font. Please follow the instructions HERE to install the fonts in your computer.
 
SPOKEN MALAYALAM - 1
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5
Malayalam Alphabets & Easy Words
Lesson 6
Lesson 7
Lesson 8
Lesson 9
Lesson 10
Lesson 11
Lesson 12
Lesson 13
Lesson 14
Lesson 15
Lesson 16
Lesson 17
Lesson 18
SPOKEN MALAYALAM - 2
Lesson 19
Lesson 20
Lesson 21
Lesson 22
NUMBERS
Lesson 23
Simple Sentences with Two Words
Lesson 24
Lesson 25
Lesson 26
Simple Sentences with Three Words
Lesson 27
-Glossary
 
A POEM
An Article
A Story by VKN
Glossary - Part 1
Conclusion - Part 1
 

Click on the to play the corresponding audio

A STORY BY VKN 

A hilarious short story about the labor unions’ influence in Kerala’s bureaucracy. The author Late Mr. V. K. Narayanankutty Nair is the most famous satirist in Malayalam Literature..

cq]t`Zw

ZoLImew ]cmXnstiw \mnte ew amw Inn. .

ho«nse¯n, N«¯n³]Sn ]WnçtNcmëÅ A©p Znhks¯ Ah[n Ignªv, FIvknI|«ohv F©n\ocm¸okn lmPcmbn. apgp¡mepdbpw _pjv jÀ«pw [cn¨mWv t]mbXv. kot¡m hm¨pw taÂaoibpw thsdbpapmbnêì..

amt\PêsS apdnbn Ibdn. At±lw Fgpt¶äp: "kmdv Ft¸mÄ hì?'.

"\me©p Znhkambn'  

"Fm {]hrn lmPcm-hn[w dntmsgpXpIbt k?'

"AsX'.

"amä¡ev]\bpsS AÊ kmdnsâ ssIbn Dmbncnçtam?'

"CXm'

"teJ\w hmbn¨ amt\PÀ NmSn Fgpt¶äp: "Xmëw FWos¡tSm'.

"F´n\v?'

"]pXnb FIvknI|«ohv F©n\obdmWv Xm³ Fì [cn¨ \s½ XpSÀìw I_fn¸nçt¶m?'.

"X\n¡v Aafn ]änbXn\v Ft¶mSv IbÀ¯ns«´p Imcyw?'..

"Xmt\m?'.

"]n¶mcv?'  

"Hê in]mbnbmb \n\ç Rm³ Xmt\m?'

"kq£n¨p kwkmcn¡', Rm³ ]dªp: '\osbìw aäpw hnfn¨m ØnXn \nb{´Wm[o\amsbì hcnÃ'.

"A{Iamkàamhptam?'

"]dIh¿'

"At¶cw Fs¶ t]mse tamSnbn hkv{X[mcWw sNbvX thsdmcmÄ Ibdn hì.
Xm\mé \nÀhmlI F©n\obsdì ]dªp.'
.

"At±lhpw amäambn h¶ncnçIbmWv.'

"C¯hW At±l¯nsâ ]¡Â \nì ISemkv hm§n hmbn¨ ti£amWv amt\PÀ Fgpt¶äXv.

"F¶n«v, Rm³ BÄamdm«w \S¯nb hnhcw At±lt¯mSp ]dªp..

"ISemkv hmbn¡msX in]mbnç ItkcsImSp¯Xp icnbmbnsÃì \nÀhmlI³ dqÄ D²cn¨p.'.

F¶ns«t¶mSv: "Rm\mWv ]dbp¶Xp, FWos¡tSm'  

"kwt_m[\ k`yamtIXnsâ BhiyIXsb¸än Rm³ At±ls¯ [cn¸n¨p'

"At¸mÄ Xm³ Fgpt¶Â¡ntÃ?'.

"CÃ'

"Fsâ t]cn A¨S¡\S]SnsbSp¡m³ At±lw amt\PtcmSv D¯chmbn.'

"AXp ISemknemæ¶Xnë ap¼vv R§Ä ¢mkv t^mÀ Dt²ymKØ·mêsS bqWnb³ tImSXnbn t]mbn F\nç Hê ap³IqÀ Pmayw hm§n¯ì.'

"]n¶oSp R§Ä hyhlcn¨p. Iogvt¡mSXn apX kp{]ow tImÀ«v hsc.
`cWLS\ms_©nsâ hn[n GIIWvTambnêì.'


"FIvknI}«ohv F©n\nbdmhp¶XÃ, AXmsWì IogvPoh\¡msc t_m²ys¸Sp¯pIbmWv {][m\w. ChnsS BZys¯ I£n¡mWv AXp km[n¨ncnç¶Xv. AXpsImv cma¯hë c£bnÃ.

"CXnsâ _e¯nemWv FIvknI}«ohv F©n\obÀ Ahncm¨³ Ct¸mÄ Fsâ Iogn ]}Wmbn ]WnsbSpç¶Xv.

  Design By Webtechnix. Site Optimized for use with IE 7+, FF 3.6+, Chrome at minimum 800 x 600 resolution
  We have tried our best to make the site error free. However, if you notice any error please report it to webmaster@pravasimalayalam.com