DOWNLOAD FONTS
If you cannot view the pages with malayalam text correctly, please click here to download the font. Please follow the instructions HERE to install the fonts in your computer.
 
Part 2 - Intermediate
Introduction
aebmfns a[pcsamgnI
]cky§fnse clkyw
]pI tXSn
kzmanPn
De
Fmhpw Huj[kkyw...
amnfmv
KuXas _meyw
]n\nemhn
hnXbvmwam...
Irjnmc
 

Click on the to play the corresponding audio 

10.]n\nemhn

{]`mXn Rm ]qapJv CcnpIbmWv, Hbvv, aptp t\mn. IpnIfpsS IpnmeSnI ]XnpInSpp. CunpSn sFkv{^qns Cune, tamno sFkv{^qns ISemptIm, a[pc\mctmSv, ]mndIpI, hns]mnb sNcpv, ]ongn Sqvt]ns I_w, _oUnpn, XeIcn Xostmev, \of \ngepI Acnpt]mb ]mSpI CsXmw app NnnmWmbn. ASnphmcnbnn. Djy kzWqepambn Fpw ISphcpp. Fmw ASnphmcpp. Fnpw ASnmSpI t]mIpn, ]mSpIambpn. ImeamIp ]mv Ducnf Ddt]mse shfnw app InSpp.!.


eX HmSnhv FtmSmbn ]dp: ""CmWv Fs ]ndmfv, apm! t\mv Aenev t]mWw. ]mbkw sImphcWw. Dw, FWop, apm!''. Cu hmpambn F\nv Hcp apJ]cnNbapt]mse tXmn. Dv, CXp Rm apstm ]dnpXmWv.


HfnNnXdp Hmphnfv, AXnp Nphn AjvSawKeyw, AXns apn aSp]IpXn \nhnb CebS, henb \mne. Rm Asb ImncnpIbmWv. tImSnbenbXpSpvA tImcnIbn \ndsb Xpqtmdpambn hp. Fs Ce \ndp. CXpapgph Fs Ipnhbn sImptam?


Rm ]dp : ""aXn''. ""Cp s]dmftm, aXop ]tdcvXv.'' A ho-pw hnfn: ""Cv DcpoXpw IeoXpw AcpXv.''

shbpw Isscpw Iqn Rm Dp. Dptm A hbdv Dgnp. Atm AbpsS Ip \ndpIp. FpsImmWv Cu Iocv? Rm\v BtemNnn. Ip \nd tdj\cntmdp hmcnnptm Cpw AbpsS B hmpI Rmt\manpp: ""Hpw aXop ]tdcvXv.'' C, PohnXns t\p t\mn aXnsbv Rm ]dbn, ]dnpan. Fs Ipnmew Xsbt ""apm'' F Infnsmepambn ]qapJp hXv? Fmhcpw ]ndm BtLmjn. ""aXn'' Fp ]dbmsX ]mbkw hbdp\ndps. a\pjyPw InnbXns hmjnImtLmjamWtm ]ndm!

Rm IpnbpsS IqsS Aentep ]pdsp. Ipn ]pSnnnpv. IsgpXopv. Ihnfp "Ipnpd'' ]qinbnpv. \mw Cuizcs apn tamSnbn sNWw. Cu \ Znhkn senepw. Aen \np Innb ]mbkhpambn aSntmgmWv jjvSn]qn nnm Fs At\zjnp hcpXv.

""\n Cp hXp \mbn. IpnbpsS ]ndmfmWv.'' R hontep aSn. Innm Fs jjvSn]qnsbn kwkmcnp. ""Fm_n IpwIpfp t\cs FWw. BtLmjw \Sp aqv Znhkhpw AhnsS DmhWw.''

Adp]Xmas ]ndmfnsbpw \mneshp Ignp. kplrpsfmnv Du Ignp. ]qspsImp hbdpgnn kpJIcambncpp.

Rm Adp]Xp sImw Pohnp. PohnXw Fs XmtemenpIbpw XpIbpw sNbvXp; Fs t\p ]oenpw \cnpw ImWnp; hfnephpw Nenephpw tIp. hnfn nnb Fm ckfpambn Rm CWntp. ]nWnbnp Imcyan. kap{Zs F{X XhWbmbn Ic Xnampp! Fnpw Xncame NncnpsImp Xncnp hcnIbt. Rm hopw Cspp A DSpn CetmWIw Ifv Aѳ X ioetmWIw DSpp. D]\b\hpw kamh\hpw Ignv Rms\mcp Dn\qXncnbmhpIbmWv. Aѳ Fgpn\p shp, Hmv sNmnp Aѳ sNmnXp Rm\pw sNmn, ImnbXp Imn CXmtWm PohnXw? Aѳ Nncnp. F\nsmpw a\nembn. .

Cïp\np Rm ]pdpISp. Imphnt]mse ]S Rm ]qmhn hfcp hnIsf Ip. kahbkvIcmb IpnI knbpw Xqn kvIqfn t]mIpp. apXnh DtZymKn\p t]mIpp. htbm[nI DtZymKPohnXw Ignp hn{iaancw ]Wnbpp. Rm\pw hepXmhpI bnt? F\npw PohnXant?

Rm \n¡p Xpcpnt ]e AeIfpw hSnp tbmKta {]m\ns, kzmX{y{]m\ns, kzmX{ykacns, kmlnXy\thmm\ns. Cu AeI Fs apptam? Fs AcnIneqsS cp ]pgI HgpIntmbn htmfpw \memS\pw! ChcpsS kckzXn]etmgpw kwKam\tv Fs Wnmdpv.

KwKbpw bap\bpw kckzXnbpw Hmfsfsmv HensmmsX HnsmgpIp IShn Rm Ipfnp. CXv Hcp m\kv\m\at? {]m\fpsS kzWw Cu IShn \np Rm AcnsSpp Rm\msI amdnbXmbntmn. Fs IWvTn HmSpgeptm? Fs ssIbn sImSnbptm? IpSpabpw ]qWq\qepw \jvSspthm? Fs ]nn \mepsIns B\hmXn ASpthm?

Rm \Sp, ]oenpS \nhnb ssXspI, ]mcaW hncn ]mX, apcfn hmbnp apfwIq, Xmfnepnfn Ishappt]mse DcppIfnp sh pnI, \ngepIfntep ae hnXdp shfnw Chsbmw IpsImpw tIp sImpw! Rm FtmmWv? F\npw \ntnhcnt?

adpSbvpn\np km]Xv\ywsImv CcppcpIp tPyjvTnamcpsSbpw A\pPn amcpsSbpw tXepI. hm¡mSn ssIbn ]nSnv hcm hcs\ Imncnp \ndXmcpWyfpsS s\SphopI, Anfnpdn am bphssh[hyfpsS ASnnSn KZvKZw, AXbpsS SyqsNm A]kzc, {]mIrXamb Almk Fs lrZbw ]e hgnpw Henp t]mbn.

""Fw.B._n. hcq!'' hn.Sn. `XncnmSns hnfn. Rm ASpp sNp. Atlw sNdnb a\pjy\mbncpp ImgvNbn. Rm\tlntep t\mn. Awhnp {ioIrjvWs ]nf hmbbvp apns btimZsbtmse! shfnn\pthnbpw kzPohnXn\pthnbpw DWp t]mcmSm Xbmdmb Hcp P\XXnsb AhnsS Ip. kmapZmbnIamb AkzmX{y ġpw AXymNmcġpsaXncmbn hn.Sn. cmPnbnmsX t]mcmSn. Atlw Iqcncpnp Iqp \nhsc ]dnpIfp! hn.Sn.sb \\sSpXp tX\nembncpp. Atlw Ioscmm\p Hcp ssItembn!

asmcp hnfn! AXv C.Fw.FntXmbncpp. Cy kzmX{ykacn ]sSpv CX hnSnhcp C.Fw.Fkv. B sNdpmc a\pjykapZmbs apgph hnfnpIbpw DWpIbpambncpp, kapZmbns XnnSn Ipfn\nv Hcp \omep t]mse.

Atlw ]pdtsmgpnb Cu \omev hc ]e `qanIsfbpw \\p ]]nSnnp. B ]nse XpSntbm C.Fw.Fv? hn.Sn.Hcp PohnXhpw C.Fw.Fv. HcmZihpw ImWnp Xp.

]nsbpw Rm kz]v\hpambn \Sp Ddns apncnmgw \pIpsImv! Rm `mhpw A\pw ap\pambn apf Cehncnp; ]qpImbvp; hopw apfbvm\p hnmbnocpw t]mse.


Rm Cu kmcn\nSbn ]nsbpw ]eXpw Ip. ]mhs Cybvp tamw \evIm\mbn AhXcn KmnPnsb, Phlemens\, cho{\mYSmtKmdns\. sXmpXebn hbvm RfpsS `n \onb ssI\JfpsS t]mdtep almPnbpsS ImeSn {hWsp. BthiwsImp RfpsS kmao]ywsImv Phlem ]qhm[nIw DPze\mbn. hocmfnn s]mXnpsImSp _lpaXnsb hnjsmXntmse hensdn SmtKmdns apJp t\mnbtm Ccpn\p aosX kqcy DZnphcpXmbn tXmn.

Alnwkmaqnbmb almPn Hcp shSnbptbp ]mXbn Ipgp hogpXp Ip; amXr`qan apdnp t]mIpXpw! s\lvdp N{Ihnsbtmse \mSp `cnp; SmtKm \psS BjkwkvImcsbpw!


C\nbpw almPnsbtmsebpw s\lvdpshtmsebpw SmtKmdns\tmsebpw Xnfp cXv\ Cu an hnfbnt? Csöpw Dsƶpw hcmw. GXmbepw AhcpsS IqsS Pnhnm km[n R [\y Xs.


Rm Cïp Xncnspp. CetmWIhpw ioetmWIhpw am{Xw DSphcmbn CnhnsS Bcpan. Hmphnfn, adpSbn. ]pXnb PohnXns ]qapJmWv XncnsnbXv. Rm aptp t\mn. kymcmKw AhnsSbp \nameys \ndw]nSnnm InWbpIbmWv. ]pXnbXv Cdpp NqSepw ]gbXv hensdnbepamWtm PohnXw. ]gbXns\n ZpxJnm t\can. ho-pw apfbvepw hncnbepambn.


]I ]cacaWobamWv. cm{Xntbm? B Ccpnepw \{X hncnpsXfnbpp, \nemhpZnpp. ]Iens\m kpcnbmtWm cm{Xn?


Rm jjvSn]qn\nemappemn. B ]n\nemhv hmSnb apøqtmse Fn IpgphoWp. temIw DdpIbmWv DWcmthn!


Fw.B._n..

  Design By Webtechnix. Site Optimized for use with IE 7+, FF 3.6+, Chrome at minimum 800 x 600 resolution
  We have tried our best to make the site error free. However, if you notice any error please report it to webmaster@pravasimalayalam.com